Danh mục quản lý

Danh sách các file báo cáo của quản lý

Đơn hàng (Chi) - Bấm ở đây

Báo cáo sản lượng (Nhung) - Bấm ở đây

Báo cáo chi phí (Dương) - Bấm ở đây

Quản lý công nhân (Thoa, Nhung) - Bấm ở đây

Tổng hợp - Bấm ở đây

 

Video